Selvom vi bestræber os på at yde den bedste service, kan der opstå sager, hvor man som forbruger ikke er tilfreds med en konkret sagsbehandling.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, kan du indbringe klagen til:

Ankenævnet på Energiområdet
Carl Jacobsen Vej 35
2500 Valby
 post@energianke.dk

Hvordan klager man til ankenævnet?

Hvis du som forbruger ønsker at klage, skal der anvendes en klageformular, som findes på ankenævnets hjemmeside www.energianke.dk, og der skal endvidere betales et klagegebyr på 150 kr. Hvis man ikke får medhold i klagen, er gebyret tabt, men får man derimod helt eller delvist medhold i klagen, tilbagebetales gebyret.

Energitilsynet er tilsynsmyndighed efter el-, varme- og naturgasforsynigsloven. Energitilsynet kan tage stilling til generelle spørgsmål. Som eksempel kan nævnes, at det falder indenfor Energitilsynets kompetence at tage stilling til, om en vedtægtsbestemmelse eventuelt generelt må betragtes som urimelig i henhold til de tre energiforsyningslove.

Ankenævnet på Energiområdet er oprettet af energibranchens repræsentanter og et forbrugerråd. Ankenævnet er et privat, godkendt ankenævn, der behandler klager fra forbrugere over køb og levering af el, gas og varme og levering af energiydelser.

Ankenævnet tager stilling til konkrete spørgsmål, fx om en vedtægtsbestemmelse er anvendt på en urimelig måde. Klagen skal typisk angå et økonomisk krav mod energiselskabet, fx et krav om at få tilbagebetalt et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug.