Persondatapolitik for Sunds Net A.m.b.A

Cookies

På sundsnet.dk bruger vi cookies til at føre statistik over, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. Vi anvender Google Search Console til at holde øje med hvilke sider der er mest besøgt, hvilke webbrowsere der anvendes, mv. Vi bruger oplysningerne tilløbende at forbedre og udvikle hjemmesiden.

Ved hjælp af cookies registrerer vi følgende:

 • Din IP-adresse
 • Oplysninger om, hvilken type computer eller enhed du anvender
 • Hvordan du er kommet til sundsnet.dk – eksempelvis via Google
 • Hvilke sider på sundsnet.dk, du besøger
 • Hvor lang tid dit besøg på sundsnet.dk varer

En cookie er en passiv datafil, som websitet gemmer på din computer, smartphone eller tablet med det formål, at websitet kan genkende dig næste gang, du besøger siden. Cookies kan ikke indeholde virus eller lignende programmer

Vi informerer om cookies, fordi vi ligesom alle andre danske websitet er forpligtet til at informere om dem i henhold til “Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af og adgang til oplysninger i slutberes terminaludstyr”.

Sunds Net A.m.b.A’ dataansvar og rolle

Sunds Net behandler personoplysninger om netkunder. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Sunds Net behandler personoplysninger om sine kunder, og hvilke rettigheder kunden har i den forbindelse.

El-Netkunder har via en aftale med en el-leverandør om køb eller salg af elektricitet behov for at få transporteret elektriciteten. Dette foregår via Sunds Nets distributionsnet, såfremt aftagestedet er i Sunds Nets’ forsyningsområde. For at kunne bruge distributionsnettet indgår kunden aftale om tilslutning til Sunds Nets distributionsnet. Som led i denne aftale behandler Sunds Net personoplysninger om den enkelte kunde. Du kan læse mere om det nærmere aftaleforhold omkring tilslutning og brug af distributionsnettet her: tilslutningsbestemmelserne.

Personoplysningerne indhenter vi fra din el-leverandør via DataHub. Ved nettilslutning indhenter vi personoplysningerne fra din elinstallatør.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Sunds Net er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen, når du er kunde hos os.

Kontaktoplysninger:

Sunds Net A.m.b.A
Teglgårdvej 7A
7451 Sunds
CVR nr.: 26 31 95 28
Telefon: 97 14 22 22
E-mail: info@sundsnet.dk
Hjemmeside: www.sundsnet.dk

Kontaktoplysninger på persondataansvarlig

Driftsleder Olai Sørensen / arbejdsleder Tommy Flugt
Telefon: 97 14 22 22 E-mail: info@sundsnet.dk

Har du spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom.

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er oplysninger, der kan identificere en fysisk person enten direkte via f.eks. navn eller cpr-nr. eller indirekte via sammenholdning af flere data som f.eks. adresse og målepunkts-id.

Vi behandler som forsyningsselskab/netselskab følgende kategorier af personoplysninger om dig som kunde:

 • Almindelige oplysninger relateret til Sunds Nets opgaver omkring drift, vedligehold og anlæg af distributionsnettet, nettilslutning af kunder, måling af elforbruget samt opretholdelse af forsyningssikkerheden, herunder dine kontaktoplysninger, aftagenummer, målernummer, bank- og betalingsoplysninger (alene i forbindelse med nettilslutning) og elforbrug.
 • Almindelige og følsomme oplysninger i forbindelse med afbrydelse af elforsyningen, herunder helbredsforhold og forhold, der giver anledning til overvejelser om sikkerheden for Sunds Nets medarbejdere eller andre personer, der varetager Sunds Nets interesser.
 • CPR nummer i forbindelse med anbringelse af jordkabelanlæg, herunder til brug for tinglysning af deklaration derom.

Formål med behandling og retsgrundlag

Formålet med vores databehandling af de indsamlede personoplysninger er:

 • Distribution af elektricitet.
 • Måling af forbrug.
 • Administration af nytilslutning, herunder fakturering og afregning af tilslutningsbidrag.
 • Afbrydelser og tilslutning af elforsyning.
 • Optimering af drift og sikring af forsyningssikkerhed.

Retsgrundlaget, som ligger til grund for behandling af personoplysninger til formålet, er:

 • Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af aftalen med netselskabet, der ejer distributionsnettet, som elektriciteten transporteres igennem, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen.
 • Behandlingen er nødvendig i forhold til overholdelse af retlige forpligtelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra c i persondataforordningen.
 • Behandlingen er nødvendig for at beskytte kundens eller en anden fysisk persons vitale interesser, hvis de ikke selv er i stand til at give samtykke, jf. artikel 9, stk. 2, litra c.
 • Behandlingen er nødvendig for at et eventuelt retskrav skal kunne fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. artikel 9, stk. 2, litra f i persondataforordningen.
 • Behandlingen af CPR-nummer følger af lovgivningen i form af tinglysningsloven, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Videregivelse af dine personoplysninger

Sunds Net videregiver kun personoplysninger til andre, såfremt der en forpligtelse hertil via lovgivning, eller i det omfang det er nødvendigt for levering af en ydelse.

Sunds Net videregiver personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Sunds Net A.m.b.A: Alle personoplysninger videregives som følge af at administration varetages her.
 • DataHub: Der videregives målepunktsrelateret data, som f.eks. aftagenummer, målepunkt-sadresse, idet det er påkrævet efter markedsforskrifter udstedt af Energinet.
 • El-leverandører: I forbindelse med afbrydelser af elforsyningen videregives personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for kommunikationen mellem el-leverandøren og netselskabet.
 • Tinglysningsretten: Ved anbringelse af jordkabelanlæg tinglyses deklaration derom af netselskabet, såfremt ejeren af ejendommen giver netselskabet fuldmagt dertil.

Derudover videregiver Sunds Net oplysninger om elforbrug til Kamstrup A/S til brug for webportalen Forbrugerweb.dk.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares så længe, du er kunde hos os. Ved ophør af kundeforholdet opbevares dine personoplysninger i 3 år derefter eller længere tid, hvis påkrævet af lovgivningen. Således opbevares oplysninger, der er en del af regnskabsmateriale i fem år i overensstemmelse med bogføringsloven samt oplysninger om forbrug, der anvendes til statistiske formål.

Følsomme personoplysninger opbevares så længe, de er relevante og nødvendige i forbindelse med en afbrydelse, samt så længe det er relevant og nødvendigt af hensyn til din eller vores medarbejderes sikkerhed.

Dine rettigheder

I forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

 • Retten til at modtage oplysning om hvordan vi behandler dine personoplysninger (oplysningspligt).
 • Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske, individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Ønsker du at gøre brug af ovenfor nævnte muligheder kan du kontakte vores persondataansvarlige på info@sundsnet.dk. Vi vil gøre vores yderste for at besvare henvendelsen hurtigst muligt og senest en måned efter modtagelsen, med mindre indsigtsanmodningen har et stort omfang, som gør, at vi ikke kan nå det inden for en måned. I så fald er svarfristen 3 måneder, jf. artikel 12 i persondataforordningen.

Du kan klage over behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Informationssikkerhed

Vi arbejder hårdt for at beskytte elnetselskabet og vores kunder mod uautoriseret adgang, ændring, offentliggørelse eller ødelæggelse af personoplysninger, som vi lagrer.

Vi har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger generelt i elnetselskabet:

 • Antivirus og firewall på alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Backup af alle it-systemer, der behandler personoplysninger.
 • Anvendelse af branchespecifikke it-systemer til behandlingsaktiviteterne.
 • Adgangsbegrænsning til personoplysninger, så der kun gives adgang, hvor det er nødvendigt.
 • Databehandleraftaler med databehandlere, der behandler personoplysninger på elnetselskabets vegne.
 • Tavshedserklæringer med personale, der behandler personoplysninger.
 • Vejledning i sikker behandling af personoplysninger for personale med adgang til informationssystemer.
 • Program for intern overvågning.

Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder

Vi gennemgår regelmæssigt, at vi overholder vores egen persondatapolitik. Vi overholder også adskillige selvregulerende sikkerhedspolitikker. Når vi modtager formelle skriftlige klager, kontakter vi afsenderen for at følge op på klagen. Vi samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, om at løse klager om overførsel af personlige data, som vi ikke kan løse direkte med vores kunder.

Revidering af persondatapolitikken

Sunds Net forbeholder sig ret til at opdatere eller ændre denne privatlivspolitik, hvorfor du regelmæssigt bør besøge denne webside for at være opdateret med den nyeste version.